I prompted chatGPT with this: “Explain Filipino-American history from 1965 to present in 500 words using Taglish.” Taglish is a combination of Tagalog/English. The first section below is Taglish and English translation is at the bottom.

ChatGPT:

“Nung 1965, nagsimula ang mas malawakang pagmigrate ng mga Pilipino patungong Estados Unidos dahil sa pagsulong ng Immigration and Nationality Act. Marami sa kanila ay nagtrabaho sa mga sakahan at pabrika sa California, Hawaii, at iba pang bahagi ng Amerika.

Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang komunidad ng mga Filipino-American sa Amerika, kung saan sila’y naging bahagi ng mga kilusang pangkarapatan at nagsulong ng kanilang mga kulturang nakagisnan. Isa sa mga halimbawa ay ang pagkampanya para sa “historic recognition” ng mga veteranong Filipino na lumaban sa panahon ng World War II.

Sa politika, maraming Filipino-American ang nahalal sa mga opisyal na posisyon, kasama na si Ben Cayetano, ang unang Filipino-American governor ng Hawaii, at si Robert Bunda, ang kauna-unahang Filipino-American na nahalal sa Hawaii State Senate.

Sa larangan ng sining, sumikat ang mga Filipino-American artist tulad nina Carlos Bulosan, Jose Garcia Villa, at Al Robles. Nagsilbing inspirasyon din sa mga bagong henerasyon ng Filipino-American ang paglulunsad ng Asian American Movement, na nagsulong ng pagkilala sa kanilang mga karanasan at pagmamalaki sa kanilang mga kultura.

Ngunit hindi rin naging madali ang buhay ng mga Filipino-American sa Amerika. Marami sa kanila ay nakaranas ng diskriminasyon at pananakit mula sa ibang mga Amerikano, at napilitan silang magtago ng kanilang kultura upang magpakasakop sa lipunang kanilang piniling tirahan.

Sa kasalukuyan, ang komunidad ng mga Filipino-American ay patuloy na nakikibaka para sa kanilang mga karapatan at pagkilala. Isa sa mga pangunahing isyu ay ang pangangailangan para sa “comprehensive immigration reform” upang mabigyan ng oportunidad ang mga undocumented Filipino sa Amerika.

Higit pa rito, nakikipag-ugnayan ang Filipino-American community sa iba pang mga Asian-American at Pacific Islander groups upang mapagtibay ang kanilang boses at makamit ang pagkakaisa sa larangan ng politika, kultura, at lipunan.”

Prompt: Translate the response in English.

ChatGPT:

“In 1965, the larger migration of Filipinos to the United States began due to the advancement of the Immigration and Nationality Act. Many of them worked in farms and factories in California, Hawaii, and other parts of America.

Over time, the Filipino-American community grew in size, where they became part of the civil rights movement and promoted their cultural heritage. One example is the campaign for the “historic recognition” of Filipino veterans who fought during World War II.

In politics, many Filipino-Americans were elected to public positions, including Ben Cayetano, the first Filipino-American governor of Hawaii, and Robert Bunda, the first Filipino-American elected to the Hawaii State Senate.

In the arts, Filipino-American artists such as Carlos Bulosan, Jose Garcia Villa, and Al Robles gained prominence. The launch of the Asian American Movement also served as an inspiration for the new generation of Filipino-Americans, which advocated for the recognition of their experiences and pride in their cultures.

However, life was not easy for Filipino-Americans in America. Many of them experienced discrimination and violence from other Americans and were forced to hide their culture to assimilate into the society they chose to live in.

Currently, the Filipino-American community continues to struggle for their rights and recognition. One of the main issues is the need for comprehensive immigration reform to provide opportunities for undocumented Filipinos in America.

Moreover, the Filipino-American community collaborates with other Asian-American and Pacific Islander groups to strengthen their voice and achieve unity in the fields of politics, culture, and society.”